Om oss

Sibbarpsfiber Intresseförening är en registrerad ideell förening med organisationsnummer 8025160642. Dess medlemmar är alla fastighetsägare anslutna, eller anmälda för anslutning, till stadsnätet på området. Det kan finnas flera medlemmar/ägare på varje fastighet, men endast en ägare får vid formell omröstning rösta för sin fastighets anslutning.

HISTORIA
Enligt erbjudande från Malmö Stadsnät och leverantören Ownit 2014, skulle man kunna installera ett fibernät inom Sibbarpsområdet under förutsättning, att minst 50% av villaägarna anmälde sig för anslutning och att det fanns, eller skulle bildas, en intresseförening. Någon villaägare kunde snabbt inse, att erbjudandet från Malmö Stadsnät och Ownit var förmånligt, vilket budskap spreds i området, och över 50% anmälde sitt intresse. Telia hade samtidigt inom samma område en kampanj för att värva villaägare för anslutning till ett av Telia planerat fibernät i samma område. På Telias namn lyckades man värva ca 16% av villaägarna, trots väsentligt högre priser. En ny intresseförening bildades med styrelse/arbetsgrupp bestående av några intresserade villaägare, av vilka en sade sig ha goda kontakter med Ownit och ordnade så, att styrelsen fick den högre hastigheten 1000 MBS utan att betala merkostnaden om 120 kr/mån.

När den första kontraktsperioden om 24 månader närmade sig sitt slut 2017, fanns det ingen uppslutning bakom det som det kan verka, naturliga intresset för kollektivet, att undersöka alternativ till Ownit som leverantör. En allvarlig konflikt uppstod inom styrelsen/arbetsgruppen som resulterade i, att Krister Pettersson fick starta en ny kommunikationskanal i en Facebook-grupp, informera grannarna om konflikten via denna och via e-mail, få till stånd ett konstituerande årsmöte med antagande av stadgar och val av styrelse samt ett samfälligt utlåtande från årsmötet om att undersöka marknadens alternativ till exklusiv leverantör på vår del av stadsnätet.

Offerter erhölls och förhandlingar inleddes med en. Ownit lämnade ingen offert, vilket förklarades av, att man av den förre styrelsemedlemmen med goda Ownit-kontakter hade informerats om att kollektivet skulle vara nöjt med fortsatt Ownit-leverans bara priserna inte höjdes.

Först när Ownit insåg, att så inte var fallet, lämnade man en offert för fortsatta tjänster. Nu med 1000 MBS till alla med priset sänkt från 399 kr/mån till 237 kr/mån. Detta pris var endast obetydligt dyrare än den offert som börjat förhandlas, varför den nya styrelsen föreslog kollektivet att fortsätta med Ownit som exklusiv leverantör ytterligare 24 månader till 9 september 2020.

Ownit meddelar så kollektivet, att varje villaägare nu skulle få snabbare bredband till lägre pris. Man nämnde ingenting om vår intresseförenings upphandling, inte heller något om att att avtalen med Malmö Stadsnät och Ownit innebär ett automatiskt medlemskap i vår intresseförening med en medlemsavgift om 2 kr/mån till denna.

En ny upphandling våren 2020 är gjord med resultatet, att styrelsen rekommenderar kollektivet att byta exklusiv leverantör från Ownit till A3.
Efter full insyn i processen och efter initiala gratulationer från Malmö Stadsnät till att vara den första intresseföreningen i Malmö som lyckas byta sin initiala leverantör, har attityden förändrats till att verkställandet skulle ”pausas” till att man i strid med avtalet med intresseförening vägrat, att verkställa bytet, något som vållat stor undran och oro inom kollektivet av villaägare anslutna till Malmö Stadsnät på Sibbarp.

STYRELSE
Styrelsen består efter årsmötet 2020-12-15 av
RICHARD SANDELL, ordförande
BIRGITTA MÖRNSTAM, vice ordförande
JOAKIM EJLERTSSON, sekreterare
ANNCHARLOTTE BAUER, kassör
TORBJÖRN SANDBERG
BENGT GÖRAN STENEBO, suppleant

Som associerade till styrelsen är utsedda  Jerker Gustafsson (juridiskt sakkunnig) och Peter Andersson (tekniskt sakkunnig).

VERKSAMHETSPLAN
Gällande verksamhetsplan har kullkastats av omständigheterna. Möjligen kommer att extra årsmöte att komma till stånd under 2020. Ordinarie årsmöte är planerat för 5 maj 2021.