Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i dokumentation av upphandling, utvärdering, rekommendation, inhämtning av svar och dessas sammanställning och arkivering etc. fås genom direkt kontakt med styrelsemedlemmar, t ex på 076 797885 eller hkristerp@gmail.com .

20201915 Möte Stadsnät protokoll

PROTOKOLL 20200915

Anteckningar från möte mellan Sibbarps Fiberförening och Malmö Stad den 15 sep -20 – VIRTUELLT via MS Teams.

Deltagare:

 • ·  Jerker Gustafsson, juridisk sakkunnig för SI
 • ·  Peter Andersson, tekniskt sakkunnig för SI
 • ·  Ann-Charlotte Bauer, SI
 • ·  Birgitta Mörnstam, SI
 • ·  Daniel Fröjmark, MS
 • ·  Fredrik Segerström, fastighetsägare, oppositionell
 • ·  Jonas Bonnevier, SI
 • ·  Krister Pettersson, SI
 • ·  Richard Sandell, GrannsamverkanSibbarp, FB-grupp
 • ·  Mahmoud Sahib, MS
 • (Anm. Med Föreningen eller Fiberföreningen i det följande avses Sibbarpsfiber Intresseförening – beteckning SI vid personnamn. MS står för Malmö Stadsnät)
 • INLEDNING – AGENDA Daniel öppnade mötet med att tydliggöra att mötet syftar till att hitta en konstruktiv väg framåt. Vidare angav Daniel att han skulle redogöra för två huvudpunkter:

1) Hur ser föreningens struktur ut och vilka krav kan Malmö Stad ställa på föreningens organisation samt förhållande till medlemmar rent juridiskt.

2) Hur kommer den portallösning som Malmö Stad avser att lansera se ut?

PUNKTER

PUNKT 1 Vad gäller punkt 1, Fiberföreningens struktur och rättsliga förhållande till dess medlemmar konstaterades det att idag bygger medlemskap i föreningen på opt- out, dvs medlem är den ”som redan köper tjänster eller har anmält sin önskan att ansluta och köpa tjänster på Malmö Stadsnäts fibernät i Sibbarpsområdet och dessutom vill verka för föreningens mål och förbinder sig att följa föreningens
stadgar” (enligt föreningens stadgar). Det står medlem fritt att träda ut föreningen. Många andra intresseföreningar använder idag opt-in, dvs medlem är den som tecknat avtal/medlemskap i föreningen. Opt-out lösningen har haft fördelar och nackdelar. En fördel är att många blivit medlemmar. Nackdelar är att det är svårt att föra register över medlemmar och att det rättsliga förhållandet mellan medlem och förening kan uppfattas som oklart.

Daniel angav till punkt 1 att Malmö Stads jurister utreder frågor kring relationen mellan föreningen och dess medlemmar. De frågor som utreds är om det kan vara till nytta för föreningen att föreningen övergår till opt-in medlemskap. Vidare utreds vad som händer med de som idag är medlemmar men som inte längre vill vara det och vad händer med de medlemmar som inte svarar på en enkät /går att nå.

Vidare anförde Daniel att Malmö Stads jurister även undersöker om de kan godta den omröstning om byte av leverantör som genomförts av föreningen. Detta då föreningen enligt avtal med Malmö Stad har att ”visa att ägarna till minst [50] procent av de Anslutna Fastigheterna var medlemmar i Föreningen vid Föreningens beslut; samt att

Anslutna Fastigheterna var medlemmar i Föreningen vid Föreningens beslut; samt att Föreningens beslut, om att anvisa viss tjänsteleverantör eller om att uppsägning av avtal med tjänsteleverantör ska ske, har biträtts av minst [50] procent av de av Föreningens medlemmar som är ägare till någon av de Anslutna Fastigheterna.”

Krister tar på sig, att till Malmö Stadsnät översända de av föreningen arkiverade svarsmailen (svar från fastighetsägare angående deras stöd eller ej för styrelsen rekommendation att byta leverantör till A3).

Daniel skall återkomma om 1 vecka med resultat av juridisk utredning och förslag på handlingsplan.
Detta innebär inte att leverantörs bytet är stoppat utan endast att det är pausat under den tid det tar för Malmö Stads jurister att utreda ovan nämnda frågor.

PUNKT 2

Till punkt 2, Malmö Stads portallösning angav Daniel att:
– Detta är portal där operatörer får betala för att var med.
– Kollektiv förhandling inom Sibbarp och inom Malmö är möjliga – Via Europa Står för portalen

Vidare angavs att tidsplanen för Malmö Stad är att portalen skall vara i bruk under hösten för Malmö Stads egna intressenter. Sibbarpsområdet kan då bli tillfrågade om de vill använda portalen.

Daniel kommer att inom 1 månad skicka en presentation och/eller hålla en presentation kring portallösningen.

Medvetna om den påtagliga prisskillnad (från A3 ́s pris om 212kr/mån för 1000 MBS till över 800 kr/mån enligt tidigare kontroll med OpenUniverse-portal med Ownit/ Telenor – tjänst) som kommer att uppstå i fall, att inte hela kollektivet inom Föreningen står bakom valet av en gemensam leverantör, har föreningen den ståndpunkten att dess avtal med Malmö Stadsnät till 2025 fortsätter oförändrat. Föreningen kommer att fortsatt verka för kollektivets sammanhållning och gemensam upphandling av leverantör, för att därmed skapa en bättre marknadsekonomisk ställning inför en eventuell användning av den aviserade webbportalen 2025.

Vid protokollet Justerat
Jerker Gustafsson Krister Pettersson