I syfte att tillfredsställa Malmö Stadsnäts (MSN) krav på ändring av Intresseföreningen från att ha ”automatiskt” medlemsskap enligt den första avtalstexten från MSN och Ownit till att ha en ”aktivt” medlemsskap, arbetar styrelse och arbetsgrupp med följande:
– Förslag på nya stadgar för Sibbarpsfiber Intresseförening har tagits fram och kommer att skickas till Malmö stads jurister för översyn.
– Förslag på nytt avtal mellan medlem och Sibbarpsfiber Intresseförening har tagits fram och kommer att skickas till Malmö stads jurister för översyn.
– Standardiserade avtal mellan alla inblandade, operatörer, Malmö Stad, fiberföreningen och enskilda fiberanslutna, håller på att ses över och tas fram av Malmö stads jurister.
– Styrelsen kommer att ha ett möte med Malmö stadsnät och Malmö stads jurister inom snar framtid. Frågeställningar kring juridiska frågor, avtal och antal möjliga operatörer måste klargöras.
– Ownit respektive A3 har tillfrågats om förlängning/förnyelse av sina offerter. Möte med Ownit och A3 har hållits om detta.
– Årsmöte för föreningen kommer att hållas under hösten så fort det är möjligt. Mer detaljer om detta kommer, hur det ska gå till os.v.
– I samband med årsmötet kommer omröstning att ske bl.a. angående de nya stadgarna och ny styrelse. En oberoende valkommitté kommer att ta fram förslag till ny styrelse.
– Planen är att alla fiberanslutna kommer att ha rösträtt på årsmötet, oavsett om man betraktar sig som medlem eller inte, om detta är möjligt att genomföra.
– Efter årsmötet kommer man att få välja att gå med/fortsätta vara kvar i Sibbarpsfiber Intresseförening, ifall nya stadgarna röstas igenom.
– I senaste styrelseprotokoll (se FB-gruppen Sibbarpsfiber Intresseförening) nämns tveksamheter kring möjligheten att bara ha en operatör. Som det ser ut nu så kommer det högst sannolikt bara att fortsatt bli en operatör och denne operatör kommer att utses av Sibbarpsfiber Intresseförenings aktiva medlemmar.
– Val av operatör kommer att hållas efter årsmötet. De som valt att vara medlemmar har rösträtt. Valet kommer högst sannolikt att stå mellan Ownit och A3. Mer information om hur detta ska gå till kommer senare.
– Styrelsen tar just nu inte ställning för varken Ownit eller A3. När förlängda/förnyade offerter från dessa operatörer kommit in, kommer styrelsen och utvärdera dem och eventuellt komma med styrelsens rekommendation.
Styrelsen kommer att hålla er informerade allt efter att processen framskrider.