Ownit
Attention Gabriel Cosma, Anders Olsson Limhamn 2020 06 02

SIBBARPSFIBER
Vi har nu klarat av vår omröstning i vårt kollektiv av fastighetsägare på Sibbarpsområdet med resultatet, att en klar majoritet stöder styrelsens förslag om att från september inte förlänga vårt exklusivtetsavtal med Ownit utan i stället välja A3 som exklusiv leverantör under fem år – detta förutsatt att inte virusläget förvärras och att många villaägare kanske därmed inte vill tillåta ens någon timmes avbrott i bredbandstjänsten, eller en tekniker innanför dörrarna. Alla detaljer finns i mailet nedan till Malmö Stadsnät.

ÅTERKOPPLING
I mailet finns också återkoppling om hur vi och våra fastighetsägare i kollektivet har upplevt ert företag som leverantör. I allmänhet har vi som enskilda fastighetsägare och kunder varit mycket nöjda, bortsett från några, kraftigt avvikande undantag. Men på kollektivnivå och som Intresseförening, med ansvar också för efteranmälda och för korrekt information mm, har intrycket av er som leverantör och samarbetspartner varit mindre gott.

Priserna på de olika tjänsterna har självfallet haft betydelse, men er konkurrent har kunnat erbjuda ytterligare tjänster som webb-shop och säkerhetslösningar samt visat en vilja att vidareutveckla sitt tjänsteutbud tillsammans med vårt kollektiv och intreseförening. A3 har också erbjudit en flexibilitet och prisnivå på apparat- och moderniseringssområdet, som varit till deras fördel. Hur vår utvärdering av erhållna anbud skulle gå till, har vi tidigare meddelat er.

VARMT TACK
Vi tackar därmed varmt för initiativet ni tog tillsammans med Malmö Stadsnät för sex år sedan och för era tjänster under fem år fram till avlösningen i september i år. Det finns en liten förhoppning om en viss möjlighet till fortsatt leverans av koaxial teve-signal på den fiber, av två, som kommer att bli ledig. Det är kanske bara ett hugskott, men ett antal villaägare skulle uppskatta en möjlighet till fortsatt koaxialteve från Telenor.

I förhoppning att samarbetet med A3´s leveransteam och Malmö Stadsnät samt vår Intresseförening kommer att fungera så smidigt och ansvarsfullt, som etik och god stil kan kräva.

Med vänlig hälsning
För Sibbarpsfiber intresseförening
Krister Pettersson tf ordf.

MEDDELANDE TILL MALMÖ STADSNÄT

Malmö Stadsnät
Att Daniel Fröjmark Limhamn 2020 06 02

BYTE AV EXKL. LEVERANTÖR PÅ STADNÄTET I SIBBARPSOMRÅDET – TIDIGAST SEPTEMBER
Vi har nu vid månadsskiftet avslutat vår svarsinsamling från vårt kollektiv på Sibbarpsområdet av fastighetsägare anslutna till Malmö Stadsnät.
Vi har arbetat med det ursprungliga registret över anslutna, vilket nödtorftigt uppdaterats i samband med årsmöten, men fortfarande har många felaktigheter, Ownit har inte velat förmedla uppdateringar med hänvisning till GDPR. Där våra utskick via e-mail har returnerats, har vi ringt upp eller delat ut enkel information med kontaktuppmaning i brevlådor.

Vi har sålunda tills nu fått 250 svar på vår fråga – understödd av omfattande dokumentation, som också tillställts er på Malmö Stadsnät – huruvida man accepterar styrelsens förslag att välja A3 / Sappa som exklusiv leverantör under fem år (svar JA) eller hellre återväljer Ownit / Telenor till högre priser under tre år (svar NEJ).

Av de 250 svaren är 205 JA (82%) och 45 NEJ (18%). Några har aktivt meddelat, att man inte tar ställning.

VI HAR UNDER PROCESSEN upptäckt, att Malmö Stadsnät har 468 fastigheter anslutna (enligt er översända lista). I mars fick vi beskedet från Ownit, att man hade 496 betalande kunder. Själva har vi kontakt med – eller åtminstone adress eller fastighetsbeteckning – till 494 anslutna.

De skiljande fastigheterna tycks till största delen tillhöra gruppen som kallades Sibbarp 2 – nära höghuset, mellan Polgatan och stranden. Också de efteranslutna tycks vara en del av skillnaden.

UPPFATTNINGAR SOM FÖRMEDLATS under processen har varierat. Flera – med någon rent oförskämd – har meddelat att Ownit / Telenor fungerar bra, så varför ändra, ett par tiors billigare pris är ointressant – och nu i Coronatider ….
Andra har varit positiva – någon har kommit med rena skräckhistorier om hur man bråkat med Ownit halvårsvis, innan man fick sin router utbytt, att man så gott som dagligen får starta om sin Ownit-router mm.

Många teve-intresserade beklagar, att teve-signal via koaxial inte kommer att överleva – okänt för hur länge från Ownit/Telenor och inte alls från A3/Sappa. Detta är tydligen en orsak till många NEJ-röster. Därför har vi tagit upp detta med A3, som har antytt, att A3/Sappa bara kommer att använda en av fibrerna för alla sina leveranser. Den andra fibern skulle möjligen kunna fortsatt användas av Ownit/Telenor för teve-koaxial, förutsatt att viss utrustning från Ownit kunde vara kvar i aktuellt nod-hus.

I STYRELSEN har vi sett, hur efteranslutningar inte fungerat, hur de som vill efteranmäla sig inte från Ownit fått korrekt information: på Sibbarp finns inget nät. Ni får ringa till MKB … Vidare att vi i styrelsen fått eller sökt information som Ownit sedan inte hållit fast vid, t ex pris för ny router eller för teve. Allmänt har det inte funnits den attityd av partnerskap i ställer för monopol i Intresseföreningens relation med Ownit.

VAD SKALL NU GÖRAS OCH VILKEN ROLL KAN INTRESSEFÖRENINGEN HA?
Vi är ombedda av Ownit att ge besked snarast efter vår omröstning – vilket vi kommer att göra. Vi kommer att fråga dem, angående detta med en eventuell möjlighet att man fortsätter att leverera koaxial teve på en fiber, som då skulle kopplas förbi A3´s fiberswitch man kommer att installera.
Vi har i vår information meddelat, att bytet kan äga rum tidigast i september, att man kan behöva hålla på några dagar, men att avbrottet i servicen kan förväntas vara mindre än en timme, förutsatt att tekniker givits tillträde för installation av fiberswitch. Detta kräver en noggrann planering och samarbete A3/Ownit/Malmö Stadnät, men också med oss i Intresseföreningen i syfte att säkerställa att information och tillträde till husen för installation etc kommer att fungera smidigt.

Vi ber om er reaktion och om en kontaktperson hos Malmö Stadsnät för vidare åtgärder.

Med vänlig hälsning
För Sibbarpsfiber intresseförening
Krister Pettersson tf ordf

NOT
Senare samtal med Daniel Fröjmark – ”Gratulerar, ni är den första intresseförening i Malmö, som lyckats byta leverantör”