För medlemmar

BYTA LEVERANTÖR TILL  A3 ? – SVAR önskas snarast med Fast.bet.+ JA/NEJ – Svarstiden slutar 31 maj

Omröstning pågår. Intresseföreningens styrelse har efter utvärdering av erhållna offerter rekommenderat anslutna fastighetsägare att godkänna förslaget att byta exklusiv tjänsteleverantör från nuvarande Ownit till A3 ( https://a3.se/fastighetsagare ) som samarbetar med Sappa om TV-tjänster.

Bytet innebär billigare tjänster inom alla områden, bredband, TV, telefoni och större flexibilitet när det gäller apparatval och extra tjänster. Mera information finns här på hemsidan, i föreningens slutna Facebook-grupp (Sibbarpsfiber Intresseförening) och i utsänd information till anslutna fastighetsägare på Sibbarp.  SKULLE NI INTE HA FÅTT sådan utskickad information, vänligen hör av er på tel 076 2797885 eller hkpn@yahoo.com . SVAR angående er acceptans av styrelsens rekommendation önskas senast slutat av maj 2020.

Mest för medlemmar

Villaägare på Sibbarp, som köper tjänster på Malmö Stadsnät, eller vill göra det, är automatiskt medlemmar i Sibbarpsfiber Intresseförening.

På denna sida hittar du information till dig som har fiber via Malmö Stads stadsnät och vår exklusive bredbandsleverantör på Sibbarpsområdet av Malmö Stadsnät.

Hjälp med installation och vidaredragning av kabel - "Grannsamverkan"

Om du behöver hjälp med att installera dina tjänster eller dra kabel vidare inomhus kan du anlita t ex  företaget InstallationsCompaniet. som initiellt har varit engagerat för individuella installationer.  Intresseföreningen försöker få till stånd förmånliga ramavtal med någon eller några flera installations- ohc IT-företag.

Malmö Stadsnät äger fibern ända fram till den så kallade Avslutningspunkten inne i fastighetens byggnad. Fram till denna punkt får arbeten endast utföras av en av Malmö Stadsnät godkänd installatör / entreprenör.

Efter nämnda avslutningspunkt, står det var och en fritt att förändra sin installation, själv eller med valfri installatör, också med till avslutningspunkten ansluten fiberkabel – så kallad ”patchkabel”. 

Intresseföreningen har alltså ambitionen, att kunna namnge ytterligare någon installationsfirma och också få till stånd en ”grannsamverkan” innebärande  att kunniga och händiga grannar i vårt Sibbarpsområde kan enageras för tips och råd och kanske också ”hands-on” när det gäller installation, placering, felsökning etc.  Hör av dig till styrelsen, om du möjligen kan bidraga med sådant kunnande och tjänster och i så fall till vilka villkor. 

Du kan ringa InstallationsCompaniet på 010-7080311 eller maila dem på info@installationscompaniet.se

Hur många villor är anslutna till Malmö Stadsnät på Sibbarp? (496 i mars 2020)

461 villor intiellt har fått fiber installerat via Malmö Stadsnät. Denna siffra motsvarar nära 60% av villorna inom området. Cirka tjugo villor har tillkommit vid en efteranslutning, som långt om länge kom till stånd runt årsskiftet 2018-19, därmed är vi ca 480 anslutna fastigheter. Några ytterligare har anmält sig för efteranslutning.  Vi i föreningen har fått veta, att det nu skall finnas en rutin upprättad av Malmö Stadsnät och vår exklusive tjänsteleverantör för snabbare eftersanslutning.

I mars 2020 är 496 villor anslutna till Malmö Stadsnät.

Områdesbeskrivning

Vårt Sibbarpsområde inkluderar villor som ligger mellan gatorna Tältängsvägen i söder och Västra Bernadottesgatan i norr samt väster om Kalkbrottsgatan  mot sundet. Ett område nära höghuset mellan Polgatan och Strandgatan tillkom något senare och benämndes då ”Sibbarp 2”.  Dessa fastighetsägare är också del i vår intresseförening med sina avtal med exklusiv tjänsteleverantör och Malmö Stadsnät. Antalet aslutna fastigheter är i mars 2020 496 st. 

Klicka för att se interaktiv karta på Malmö Stads hemsida.

På Google Maps har man markerat alla anslutna fastigheter. Utöver markeringen, från Polgatan mot Stranden intill Höghuset har radhusen där tillkommit i vårt område (Sibbarp 2).

Klicka här för att se alla fastigheter på Google Maps.

Intresseföreningens avtal med Malmö Stadsnät

Intresseföreningen har ingått avtal med Malmö Stadsnät innebärande, att varje på stadsnätet tjänsteköpande fastighetsägare månatligen, för ”näthyra”, skall betala 120 kr plus moms, alltså 150 kr fram till juli 2025 (totalt tio år från start). Vidare, att denna inbetalning till Malmö Stadsnät skall administreras av den innevarande (exklusive) tjänsteleverantören på stadsnätet. Efter 2025 kan denna ”näthyra” komma att reduceras, men inte helt avskaffas. Stadsnät (Daniel Fröjmark) har per telefon i mars 2020 antytt, att näthyran kan komma att reduceras redan innan 2025.

Intresseföreningens avtal med aktuell, exklusiv, tjänsteleverantör

Intresseföreningen ingår avtal med en tjänsteleverantör innebärande, att denne av en majoritet av fastighetsägare / medlemmar ges exklusivitet under en viss tid att sälja och leverera sina, och eventuella samarbetspartners, tjänster via stadsnätet till varje enskild fastighetsägare. Tjänsteleverantörens kontrakterade avtalstid med Intresseföreningen kan vara betydligt längre än 24 månader i syfte att nå ett förmånligare pris.

Avtalet med innevarande leverantör Ownit går ut i september 2020. Vi aviserar Ownit om, att föreningen kan komma att behöva förlänga avtalet i en eller flera perioder om tre månader på grund av möjlig försvåring och försening av vår ”demokratiska beslutsprocess” enligt avtal med Malmö Stadsnät.

Fastighetsägares individuella avtal med exklusiv Tjänsteleverantör

Tjänsteköpande fastighetsägare ingår med tjänsteleverantören individuellt avtal som ansluter sig till intresseföreningens gruppavtal. Tjänsteleverantörens totalpris inkluderar de nämnda 120 kr plus moms per månad (fram till 2025) för ”näthyra” till Malmö Stadsnät. Tjänsteleverantören debiterar också den medlemsavgift, som Intresseföreningen tar ut från varje tjänsteköpande fastighetsägare / medlem.

Vår nuvarande exklusive tjänsteleverantör valde i september 2018, att inte skriva individuella avtal med respektive fastighetsägare, utan generellt hänvisa till sitt avtal med vår Intresseförening, ett avtal som alltså nu gäller till förste september 2020.  Intresseföreningens syfte och verksamhet innebär bl a, förfrågan till välrenommerade tjänsteleverantörer på marknaden i syfte att ständigt kunna få ”bra tjänster till bästa pris” på vårt stadsnät i Sibbarpsområdet.

Den av föreningen i en ”demokratisk process” utsedde exklusive tjänsteleverantören, ingår ett avtal med vår Intresseförening och ett parallellt avtal med Malmö Stadsnät. Eventuellt formaliseras också avtalen med de enskilda, tjänsteköpande, fastighetsägarna och då i överensstämmelse med det övergripande avtalet med Intresseföreningen, eventuellt kompletterat med avtal om de tilläggstjänster leverantören kan erbjuda den enskilda fastighetsägaren.

 

Årsmöte 2020 – 6 maj kl 19  – Traditionellt möte inställt eller uppskjutet till hösten pga Force Majeure (styrelsemöte 2/4).  Kompenseras med virtuellt info-möte via Zoom samma tid.

I protokoll från styrelsens möte 2/4 (se annan plats och Facebook-gruppen) finns kort redovisning av upphandling, förslag till styrelse och medlemsavgift som sänks från 2 till 1 kr/mån och tjänsteköpande fastighet.

Styrelsen har inte fått förslag eller synpunkter på vår verksamhet, eller på personer att ingå i styrelse / arbetsgrupp.  Styrelsen föreslår, och kommer att fungera så, om inte allvarliga protester eller motförslag inkommer, att posten som ordförande sätts som vakant med Krister Pettersson tom tillförordnad tills vidare. Civilingenjör AnnCharlotte Bauer blir ordinarie och civilingenjör Birgitta Mörnstam blir suppleant. Markus Knigin fortsätter som associerad till styrelsen med ansvar att bevaka efteranslutning av nya fastigheter.

Utvärderingen av inkomna anbud är klar och kommer att offentliggöras, bl a via e-mail. Vi ber därför alla anslutna fastighetsägare, att till styrelsen förmedla aktuella e-mailadresser när vi också kommer att bjuda in till virtuellt möte 6/5 kl 19 och till en ”demokratisk” process för val av ny exklusiv leverantör på vårt stadsnät. Processen blir försvårad och kan bli fördröjd på grund av läget, varför styrelsen aviserar nuvarande exklusive leverantör Ownit om att innevarande leveransavtal kan komma att förlängas en eller flera perioder om tre månader,

Föreningens ekonomi är redovisad, bl a i Facebook-gruppen.Saldot på föreningens konto i Sparbanken Syd är 11 600 kr. Utgifter är främst för hemsida, IT-tjänster och möteslokal. Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgiften till 1 kr/mån o ansluten tjänsteköpande fastighet. 

En preliminär verksamhetsberättelse med erfarenheter av drift och tjänster, ekonomi, grannsamverkan, andra fiberföreningar, upphandlingsresultat, styrelsens motivering till rekommendation av ny leverantör etc. har sänts ut till anslutna fastighetsägare. Verksamhetsberättelsen kommer att färdigställas till info-mötet via Zoom den 6 maj.

 

Kunnande och hjälp grannar emellan

I vårt stora kollektiv, har vi en mycket olika kunskaps- och intressenivåer för detta med tjänster på vårt fibernät, för detta med IT, datorer, nätverk, Internet mm. Som goda grannar bör vi kunna hjälpa varandra, och om inte annat kunna hänvisa till kunskapsförmedlare, installatörer och reparatörer, rådgivare, handlare etc.  Vill ni medverka på något sätt och finnas med på en lista över resurspersoner /-företag, låt oss höra ifrån er.

Senaste nyheterna

KOLLEKTIVET VÄLJER NY LEVERANTÖR – A3

Ownit Attention Gabriel Cosma, Anders Olsson Limhamn 2020 06 02 SIBBARPSFIBER Vi har nu klarat av vår omröstning i vårt kollektiv av fastighetsägare på Sibbarpsområdet med resultatet, att en klar majoritet stöder styrelsens förslag om att från september inte förlänga...

LAPP I BREVLÅDAN från Sibbarpsfiber Intresseförening

Då betyder det, att vi i föreningens styrelse inte är säkra på att vi har rätt email som kontakt till er fastighet. Hör då vänligen av er snarast på tel 076 2797885 eller hkristerp@gmail.com för utskick av all information om styrelsens förslag till byte av leverantör...

OM FÖRENINGENS SYFTE och UPPHANDLING AV LEVERANTÖR

Föreningens syfte, att arbeta för ”fler och bättre tjänster till bästa pris” på vårt stadsnät innebär som första mål, att få en bra och tillförlitlig tjänst. En sån tjänst har vi väl fått med vår Leverantör – Ownit/Telenor - även om många har märkt, att tjänsten är...